تورج
نام ونام خانوادگی:تورج حسنی راد
سمت:رییس دانشگاه و  عضو علمی و مدیرگروه رشته وعلوم تربیتی
تحصیلات: کارشناس ارشد رشته علوم تربیتی
همراه:   09163673394
تلفن ثابت :32622227 -32622245-32622248-32622226
نام ونام خانوادگی: سیروس جعفری
سمت: معاونت وعضوعلمی دانشگاه
تحصیلاتک کارشناس ارشد تربیت بدنی
همراه: 09390325171
تلفن ثابت :32622227 -32622245-32622248-32622226
حسین
نام ونام خانوادگی : حسین سوری
سمت: عضوعلمی ومدیرگروه رشته روانشناسی
تحصیلات: کارشناس ارشد رشته روانشناسی
همراه: 09166639722
تلفن ثابت :32622227 -32622245-32622248-32622226