1
نام: محمدعلی
خانوادگی: آزادبخت
سمت: مدیر حراست
:تحصیلات دانشجوی کارشناسی ارشدرشته علوم سیاسی
همرا: 09169638739 تلفن ثابت 06632622144