نام: خسرو
خانوادگی: عزیزی
سمت: مدیر فارغ التحصیلان
تحصیلات: کارشناسی ارشد علوم تربیتی
06632622144 داخلی 207