متون عمومي
1
نام ونام خانوادگی:
علی رستمی
تحصیلات کارشناس علوم قرآنی وکارشناس رسانه وکارشناس ارشد فلسفه و مدرس دانشگاه
تلفن ثابت :32622227 -32622245-32622248-32622226

بيشتر