نام: عزیز
خانوادگی: شیخی
سمت: نگهبان
تلفن ثابت:32635003
نعمت
نام ونام خانوادگی: نعمت جمشیدی
سمت: حراست ونگهبانی
تلفن ثابت :32622227 -32622245-32622248-32622226