1
نام: دکتر عبدالمجید سهیل نژاد
سمت: مدیرگروه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

نصراله
نام ونام خانوادگی: نصراله سوری
سمت: مدیرگروه مهندسی کشاورزی استان لرستان
تحصیلات: دانشجوی دکتری
همراه:09126058985
تلفن ثابت :32622227 -32622245-32622248-32622226