كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
ایوب
نام ونام خانوادگی: ایوب گراوند
سمت:عضو علمی ورابط نظارت وارزیابی
تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
همراه: 09166984386