كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
کیومرث
نام ونام خانوادگی: کیومرث حسنی راد
سمت: مسئول آموزش
تحصیلات:کارشناس ارشد تربیت بدنی
تلفن ثابت :32622227 -32622245-32622248-32622226