هفته نامه سراسری  سیمره               http://www.seymare.com

پایگاه خبری ارجانیوز                                   http://arjanews.ir 

میرملاس                                    http://www.mirmalas.com/

پایگاه خبری کانون سبحان                     http://kanoonsobhan.ir 

پایگاه خبری کشکان                                    http://kashkan.ir      

پایگاه خبری هومیان نیوز                               http://homian.ir

پایگاه خبری کونانی نیوز                        http://kohnaninews.ir 

پایگاه خبری آسوبان                                   http://asooban.ir 

باشگاه خبرنگاران                                     http://www.yjc.ir 

 پایگاه خبری وهار                                        http://vehar.ir/