كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
تورج
ریاست دانشگاه 
تورج حسنی راد تحصیلات کارشناس ارشد رشته علوم تربیتی
تلفکس:06632635003 -تلفن ثابت :32622227 -32622245-32622248-32622226
سوابق کاری:
1-معاونت اداری مالی
2-مدیرگروه علوم انسانی ومدیرگروه علوم تربیتی وروانشناسی
3-معاونت آموزشی
4-سرپرست دانشگاه پیام نور کوهدشت
سوابق آموزشی :
 تدریس در دانشگاه های شهرستان کوهدشت
استاد نمونه سال 1392
پژوهشگربرتر نمونه  از 1390 و1391و1392و1393
طرح های قبلی :
انجام 4 طرح پژوهشی در سطح استانی
مقالات:
دارای 5 مقالع علمی پژوهشی 2-15 مقاله بین المللی وداخلی3-تالیف یک کتاب اموزشی4-دومقاله  آی اس آی و5 طرح آموزشی
ملاقات باریاست :
روزهای دوشنبه وسه شنبه
ایمیل:t.hasanirad@yahoo.com