کورش
نام نام خانوادگی:کورش خسروی
سمت:عضوعلمی ونماینده گروه جغرافیا
تحصیلات: دانشجوی دکتری جغرافیا
همراه: 0916363753
تلفن ثابت :32622227 -32622245-32622248-32622226
ایوب
نام نام خانوادگی:ایوب گراوند
سمت: عضوعلمی ونماینده گروه مدیریت واقتصاد
تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
همراه: 09166984386
تلفن ثابت :32622227 -32622245-32622248-32622226