دانشگاه پیام نور کوهدشت در سال 1382 اغاز به کارکرد.این واحد دانشگاهی با 2000 دانشجوی فعال و 28 کارمند و هیات علمی که همگی دارای مدرک دکتری و کارشناسی ارشد هستند.و دارای 30رشته در مقطع کارشناسی در رشته های الهیات و علوم قرآن؛ الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق؛ حقوق؛ ادبیات انگلیسی؛ ادبیات فارسی؛ علوم اجتماعی؛ علوم تربیتی؛ روانشناسی؛ جغرافیا؛ ریاضی؛ علوم اقتصادی؛ مدیریت دولتی؛ مدیریت بازرگانی؛ حسابداری؛ تربیت بدنی و علوم ورزشی؛ علوم کشاورزی؛ مهندسی منابع طبیعی ؛ مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها؛ مهندسی آب گرایش آبیاری؛ مهندسی علوم دامی؛ مهندسی علوم کامپیوتر؛ مهندسی it (فناوری اطلاعات) و غیره می باشد