كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1
نام: علی
خانوادگی: رستمی
سمت:مسئول اموردانشجویی
تحصیلات: کارشناس ارشد الهیات فلسفه و حکمت اسلامی
تلفن ثابت :32622227 -32622245-32622248-32622226
داخلی205
فردین
نام: فردین
خانوادگی:آزادبخت
سمت:مسئول فرهنگی
تلفن ثابت :32622227 -32622245-32622248-32622226
داخلی213