متون عمومي
1
نام ونام خانوادگی: علی رستمی
سمت:کارشناس آموزش واصلاح نمره
تحصیلات:کارشناس ارشد فلسفه
تلفن ثابت :32622227 -32622245-32622248-32622226
نام:شیدا
نام خانوادگی:درویشی
سمت:کارشناس آموزش
تحصیلات:کارشناس فیزیک
تلفن ثابت:32622227-32622245-32622248-32622226
1
نام:ایرج
نام خانوادگی:رستمی
سمت:کارشناس آموزش
تحصیلات:دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
تلفن ثابت :32622227 -32622245-32622248-32622226
نام ونام خانوادگی:داریوش محمدی شکیب
سمت: کارشناس برنامه ریزی
تحصیلات : کارشناس ارشد شیمی
تلفن ثابت :32622227 -32622245-32622248-32622226
بابک
نام ونام خانوادگی:محمدعلی  بابک
سمت: کارشناس امورشهریه
تحصیلات : کارشناس ارشد ادبیات

تلفن ثابت :32622227 -32622245-32622248-32622226
بيشتر