نام ونام خانوادگی: زیبا رضایی
سمت:مدیر مالی 
تلفن ثابت:32622227-32622245-32622248-32622226
داخلی: 212