نام نام خانوادگی:سیروس جعفری
سمت:معاونت وعضو علمی دانشگاه
تحصیلات: کارشناس ارشدتربیت بدنی
همراه:09390325171