متون عمومي
علی رستمینام ونام خانوادگی:
علی رستمی کارمند دانشگاه
تحصیلات: کارشناس ارشد فلسفه
پست سازمانی :
کارشناس آموزش وکارشناس اصلاح نمره ومسئول روابط عمومی دانشگاه پیام نور کوهدشت ومدرس دانشگاه آزاد
ایمیل:
rostami85ali@yahoo.com

عناوین هنری :
عکاس حرفه ای وخبرنگار ونویسنده در روزنامه های سراسری وهفته نامه های محلی استان و عکاس خبری سایت ارجانیوز و کانون سبحان
عناوین فرهنگی:
قاری قرآن ونفر اول سابقات استانی در دروره های شانزدهم وهفدهم وهجدهم دانشگاه های پیام نور استان لرستان وراه یابی به مسابقات کشوری  قرآن وعترت وکسب عنوان دومی وسومی وبرتر در کشور
مقالات:
چاپ مقالات در روزنامه های سراسری و محلی ودر پایگاه های خبری  ازجمله  چاپ مقاله فلسفه عاشور- فلسفه عزاداری بر امام حسین (ع)- فلسفه عدد هفت در قرآن -فلسفه شیعه در قرآن و ده ها مقاله دیگر
کارمند نمونه استانی در سال 1391 وکاربر ارشد وآزمون و مسئول امتحانات از سال 1378 تا سال 1392 واز سال 1393 بعنوان کارشناس آموزش واصلاح نمره مشغول انجام وظیفه هستم
وفعال در عرصه قرآنی وهنری ومذهبی وکسب عناوین برتر در این زمینه ها ....

تلفن ثابت :32622227 -32622245-32622248-32622226

داخلی:205

بيشتر