گزارش تصویری
چهارشنبه 19 مهر 1396 نخستین همایش ملی زبان های بومی زاگرس (با تأکید بر زاگرس میانه)
عکاس: بهزاد ولی زاده
دانشگاه پیام نور لرستان ، خرم آباد، اردیبهشت 1395
1   
1396/7/19 چهارشنبه
3   
1396/7/19 چهارشنبه
4   
1396/7/19 چهارشنبه
5   
1396/7/19 چهارشنبه

2   
1396/7/19 چهارشنبه

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر