همايش ها
دانشگاه

دانشگاه

دانشگاه
اولین همایش منطقه ای توسعه صنعت گردشگری مرکز الشتر
زمان: شنبه 13 دي 1393
مكان:


زمان:
جمعه 29 آذر 1392
مکان: مکان: لرستان -دانشگاه پیام نور مرکز الشتر
اولین همایش منطقه ای توسعه صنعت گردشگری مرکز الشتر
زمان: اسفندماه 1392

مکان: لرستان - الشتر - سراب امیر - دانشگاه پیام نور مرکز الشتر 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ